Vlaams Belang Hove

Vlaams Belang Hove

Hove heeft geen enkele baat bij fusiegeen fusie Edegem-Hove

Waar rook is, is vuur. Onder impuls van Homans smeden de lokale NVA besturen plannen om een fusie Edegem-Hove te voltrekken in de volgende legislatuur.

Zowel de burgemeester als schepenen hebben meermaals in de pers aangegeven dat voor hen uitstel zeker geen afstel is en een fusie bespreekbaar blijft. Een gemeente van minder dan 10.000 inwoners zou moeilijk en niet rendabel te besturen zijn ... een zeer vreemde kronkel want de statistieken leren dat de vorige fusierondes erg weinig succes hebben opgeleverd met als gevolg dat deze groot-gemeenten allemaal danig in het (donker)rood staan.

Het feit dat Hove een fusie zou nodig hebben om de financiële lasten te verlichten is dan ook zeer kort door de bocht genomen.

De motivatie

- een financiële compensatie vanwege de Vlaamse overheid van 500 € per inwoner
- het vergroten van de bestuurskracht en dienstverlening.(momenteel hebben kleine gemeenten problemen om nieuwe bevoegdheden efficient te implementeren)
- voordelen op administratief en politiek vlak
- het beter functioneren van de intercommunales
- de gemeentebelasting "zou" verlaagd kunnen worden(terwijl het realiseren van een effectieve fusie juist handenvol geld kost)
- een grotere gemeente heeft recht op een grotere belastingsreturn
- volgens de bevindingen van de KU Leuven zouden Edegem en Hove perfecte fusiepartners zijn, dit zou resulteren in een Groot-Edegem met meer dan 30.000 inwoners
- zonder een fusie, of indien Hove een fusie met Lint overweegt, dreigt Edegem een volgende Antwerps district te worden. Een Groot-Antwerpen behoort immers tot de strategie van de NVA
- de huidige regering wil alvast alle Vlaamse gemeenten onder de 15.000 inwoners laten fusioneren (Hove heeft ongeveer 8.150 inwoners)

Wat leren we uit voorgaande fusies ?

- grotere gemeente geven gewoon meer geld uit aan dure projecten en beter gekwalificeerd personeel
- er wordt na de fusie maar weinig gedaan aan de effectiviteit van de bestuurskracht, het ontbreekt meestal aan een gedeelde, strategische visie. Bestuurlijke effectiviteit was nochthans de voornaamste reden om te fusioneren.
- in de praktijk duurt het lang vooraleer diensten, personeel en gebouwen echt gesaneerd worden
- om het servicemodel met de burger in stand te houden vraagt de nieuwe schaalvergroting net om schaalverkleining. Dit behoud(of zelfs uitbreiding) van service antennes ondermijnt de verwachte positieve financiële impact (het gemeentehuis wordt vervangen door een districtshuis enz)
- dubbele straatnamen leveren heel wat problemen op, zowel Hove als Edegem hebben bijvoorbeeld een Verbindingsstraat en Parklaan
- in Nederland (met veel fusie-ervaring), zien we dat de financiële situatie in de grote gemeenten er overal op achteruitgegaan is!

Hovegem ?

Iemand die zegt dat Hove als kleine gemeente moeilijk te besturen is komt van een andere planeet. We mogen een probleem nooit veralgemenen! Hove is één van de laatste residentiële gemeentes in de Antwerpse Zuidrand. Geen industrie, geen noemenswaardige verkeersproblemen, geen verstedelijking. Dit unieke karakter mag niet verloren gaan! Er is geen enkel financieel of economisch motief dat dit rechtvaardigt. De burger mag hier niet het slachtoffer van worden.

De fusie zou gerechtvaardigd worden doordat de overheid 500€ schuldenlast per inwoner zou overnemen, maar het geld moet ergens vandaan komen, dus is het uiteindelijk dezelfde belastingsbetaler die ervoor opdraait. Dit is fundamenteel fout en ruikt naar socialisme 'old school', zeer raar dat notabene de NVA dit verdedigt. Wie hoopte op verandering is er dus aan voor de moeite. Schulden worden niet weggewerkt door ze te verschuiven, , maar door een goed en transparant bestuur.

Het Vlaams Belang is geen voorstander van het samenvoegen van gemeenten en zal zich samen met de Hovese burger verzetten. "Dicht bij de burger" en "Gemeentelijke autonomie" zijn belangrijke waarden die niet mogen sneuvelen door financiële of politieke motieven!

EEN FUSIE MOET VRIJWILLIG, ZEER GOED ONDERBOUWD EN ZINVOL ZIJN
EEN FUSIE IS HEEL INGRIJPEND EN HEEFT EEN ONMIDDELIJKE IMPACT OP DE BEVOLKING
WIJ EISEN EEN BINDEND BEVOLKINGSREFERENDUM ALVORENS ER ENIGE BESLISSINGEN GENOMEN WORDEN!