Vlaams Belang Hove

EERST ONZE MENSEN !
Vlaams Belang Hove

Gemeenteraadsverkiezingen 2018Onze speerpunten

Rationalisatie van het sociale beleid inzake het beschikbaar stellen en bijbouwen van sociale woningen.

Inwoners van Hove moeten absoluut voorrang krijgen bij het toekennen van een woning. De huur moet betaalbaar zijn voor deze mensen, zij hebben immers niet de middelen die gesubsidieerde migranten hebben. Achteraf moet de toekenning blijvend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden. Er mag geen overaanbod zijn van beschikbare woningen, deze middelen kunnen beter ingezet worden ten behoeve van broodnodige erkende assistentiewoningen voor onze ouderen.

Maximaal inzetten op het beschikbaar stellen van assistentiewoningen om tijdig een antwoord te kunnen bieden aan de vergrijzing en onze mensen de gelegenheid te geven in hun eigen gemeente oud te worden

Hove heeft een hoge vergrijzingsgraad wat normaal is in een dorp met een eerder residentieel karakter. We moeten tijdig een oplossing kunnen bieden aan de stijgende behoefte van de Hovese ouderen zodat zij probleemloos, en in de beste omstandigheden, in Hove kunnen blijven wonen. Deze woningen worden best in de buurt van het centrum ingericht(boven winkels?). Dit is een fundamenteel recht want zij hebben immers hun hele leven afgedragen en mee gezorgd voor de welstand die we vandaag kennen!
vergrijzing hove

Hove is een unieke gemeente waar we terecht trots op mogen zijn. Wij zeggen NEEN tegen elke fusie !

Een fusie met Edegem kost handenvol geld en kan of mag niet opgelegd worden als er geen draagvlak bestaat bij de bevolking. Meer efficientie en slagkracht door schaalvergroting, dat is de drijfveer, maar niets is minder waar. Kijk maar eens naar de financiele statistieken van de "grote" gemeenten en de jaarlijkse kosten die zij rapporteren per inwoner. Het kan veel beter, nemen we als voorbeeld Duitsland waar een gemeente gemiddeld slechts 6.700 inwoners heeft. Daarbij komt nog dat 77% van de Duitse gemeenten minder dan 5.000 inwoners heeft, terwijl dit in Vlaanderen slechts 4% is. En als we dan toch over efficiëntie en slagkracht spreken, dan staat Duitsland zeker op de eerste plaats in Europa. Vlaams Belang verzet zich tegen een fusie en wil inzetten op meer samenwerking tussen de gemeenten zonder hiervoor nieuwe en dure bestuursvormen in het leven te roepen.

De bestuurs– en slagkracht van een gemeente heeft dan ook absoluut niets te maken met de grootte van een gemeente. Belangrijker is de visie, inzet, zuinigheid, daadkracht en bestuurskwaliteit van de lokale bestuurders. Of is dit misschien juist het probleem dat een fusie noodzakelijk maakt ??

Zone 30 enkel daar waar het echt noodzakelijk is !
Containerpark gratis, daar betalen we genoeg belastingen voor.
Nieuwe en veilige lokalen voor de Hovese jeugdbewegingen
Tijdens de zomermaanden elke week huisvuilophaling
Onmiddelijke verkavelingsstop in Hove

Hove staat aan de top wat betreft de bevolkingsdichtheid, het contrast met gelijkaardige gemeenten(Belfius) en Vlaanderen is enorm. Laat ons het beetje open ruimte wat nog rest behouden en zoveel mogelijk met groen invullen. Vlaams Belang vraagt om de focus te verleggen naar renovatie want eens bebouwd is het voorgoed verloren.

bevolkingsdichtheid Hove

Programma

Opdat Hove ook echt ónze gemeente zou zijn, moeten we onze organisatie zo opbouwen dat een kader ontstaat waarin een beleid kan worden gevoerd dat beantwoordt aan de noden en wensen van elke Hovenaar. Het Vlaams Belang plaatst daarin de gemeenschap van burgers die zich verbonden weten met elkaar centraal en vertrekt daarom vanuit deze vier essentiële vragen:
- In welke gemeente willen we leven?
- Hoe willen we in Hove leven?
- Hoe maken en houden we Hove leefbaar?
- Hoe kunnen we ons in Hove ontplooien?
Deze vragen leiden ons naar fundamentele thema’s zoals de aanpak van criminaliteit, van armoede, vervreemding en islamisering, het bewaken van fiscale rechtvaardigheid en betaalbaar wonen. Maar ook naar nieuwe vragen als:
- Hoe beschermen we het lokale ondernemen?
- Hoe maken we het bestuur beter toegankelijk?
- Kunnen we iedere inwoner een veilige mobiliteit garanderen?
- Hoe ondersteunen we een ruim aanbod aan cultuur, sport en ontspanning?

STREVEN NAAR EEN AANGENAAM EN LEEFBAAR HOVE

- Het Vlaams Belang wil dat Hove sociale woonprojecten oordeelkundig en kleinschalig inplant zodat ze de sociale mix van een wijk niet breken en geen aanzet geven tot het ontstaan van getto’s.
- Het Vlaams Belang wil dat huisvestingsmaatschappijen een kordaat beleid voeren tegen overlast. Van wie structureel overlast veroorzaakt, moet het contract worden opgezegd.
- Het Vlaams Belang wil dat meldingen van overtredingen altijd worden onderzocht. Bovendien moet er actief worden gecontroleerd. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, moet onmiddellijk worden opgetreden en altijd proces-verbaal worden opgemaakt.
- Het Vlaams Belang wil dat de ambtenaar van de burgerlijke stand beschikt over een administratieve staf die elk mogelijk schijnhuwelijk en schijnwettelijk samenwonen grondig onderzoekt. Ook binnen de Hekla zone dinet er een cel te zijn die zich daar actief mee bezighoudt.
- Het Vlaams Belang wil dat wanneer de federale regering wordt geconfronteerd met een plots capaciteitsprobleem in de opvang van vluchtelingen en zich richt tot de lokale besturen, Hove autonoom moeten kunnen beslissen over het aanvaarden of niet van asielzoekers in onze gemeente. Om de druk op de federale regering om te voorzien in voldoende gesloten opvangcapaciteit te verhogen, dienen Hove de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) volledig af te bouwen.
- Het Vlaams Belang wil dat Hove investeringen in renovaties aanmoedigt in wijken die te kampen hebben met sociale achterstelling, leefbaarheidsproblemen of verkrotting. Goedkopere bouwgronden, renovatiepremies en huurtoelagen moeten het mogelijk maken voor jonge Hovese gezinnen om zich in Hove te kunnen vestigen.
- Er moet voorrang gegeven worden aan assistentiewoningen ipv nog meer sociale woningen die enkel maar de immigratie faciliteren.

STREVEN NAAR EEN DEMOCRATISCH HOVE

- De stem van de kiezer is bepalend. Het Vlaams Belang wil niet langer dat de Vlaamse regering een door de verkozenen voor de gemeenteraad voorgedragen kandidaat tot burgemeester benoemt. De gemeenteraadskiezers dienen zelf en rechtstreeks hun burgemeester te kunnen verkiezen.
- Het Vlaams Belang wil dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een individuele schepen, een burgemeester of zelfs het gehele gemeentebestuur af te zetten. Dat moet kunnen met een gemotiveerde stemming op basis van een motie van wantrouwen. Het Vlaams Belang wil die mogelijkheid in het decreet Lokaal Bestuur inschrijven.
- Het Vlaams Belang wil volledige transparantie over de inkomsten van mandatarissen. Alle politieke mandatarissen dienen de inkomsten, inclusief voordelen in natura, verkregen uit hun mandaten permanent openbaar te maken. Dat dient alleszins te gebeuren via de webstek van onze gemeente.
- Het Vlaams Belang wil in het decreet Lokaal Bestuur inschrijven dat de wedde van de burgemeester en schepenen verminderd wordt wanneer de mate van aanwezigheid op de gewone vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen of op de vergaderingen van de gemeenteraad lager is dan 90%.
- Om de gemeenteraadsleden te ondersteunen en hun werk te herwaarderen wil het Vlaams Belang in het decreet Lokaal Bestuur inschrijven dat in elke gemeente ten dienste van de raadsleden een administratieve cel moet worden opgericht. Die cel behoort niet tot de gemeentelijke administratie. Ze werkt dus niet onder het gezag van de gemeentesecretaris. Om deze functie van raadsgriffier te bekostigen kan er gerust een schepenmandaat worden afgeschaft.
- Onze inwoners moeten via echte inspraak mee kunnen sturen. Het is trouwens ook bijzonder dom de kennis van inwoners niet aan te spreken.
- Een volksraadpleging is de meest rechtstreekse vorm van democratie. Wij vinden dan ook dat het raadplegen van onze inwoners in dit geval bindend moet zijn.
- Buitenlanders hebben het recht van te kiezen maar we moeten stoppen met stimuleren om zich in te schrijven als kiezer.

STREVEN NAAR EEN GOED GEORGANISEERD HOVE

- Het Vlaams Belang wil dat het lokale bestuur niet alleen aan hun ambtenaren, maar ook aan de leden van het schepencollege minimale kwaliteitseisen moet opleggen. Burgemeesters en schepenen die niet stelselmatig deelnemen aan vorming die binnen hun vakgebied past, worden geacht niet aan die kwaliteitseisen te voldoen en moeten door de gemeenteraad met een gemotiveerde stemming op basis van een motie van wantrouwen uit hun ambt kunnen worden gezet.

STREVEN NAAR EEN WELVARENDE HOVE

Het Vlaams Belang wil dat Hove een uitnodigend, maar realistisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker oog zijn voor de bereikbaarheid van de handelszaken (zowel met de wagen, te voet als met de fiets), de mogelijkheid om te parkeren, de mogelijkheid voor de handelaars zich te vestigen in het centrumgebied, het integreren van de horeca en evenementen, het herwaarderen van de bestaande winkelstraat en het integreren van digitale ondersteunende mogelijkheden.

Hove moet het aantal nachtwinkels beperkt houden door het opleggen van de maximale openingstaks en jaarlijkse belasting, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden.

STREVEN NAAR EEN VEILIG HOVE

Hove volgt de tendens van de andere Vlaamse gemeentes en heeft het aantal inbraken en diefstallen verder zien dalen, maar het aantal lichamelijke geweldplegingen zien stijgen

Het Vlaams Belang wil dat alle gemeentediensten die op een of andere manier toezicht houden, meewerken aan het lokale veiligheidsbeleid. Niet alleen overlast en vandalisme, maar elke vorm van criminaliteit moeten ze rapporteren. Het feit dat ze actief alle criminele feiten zullen melden, zal de waakzaamheid van de inwoners aanwakkeren en de sociale controle gigantisch verhogen.

Vlaams Belang pleit voor een bijsturen van het systeem waardoor voor buitenlanders GAS-boetes (zeker in dergelijke gevallen) via onmiddellijke inning kunnen ingevorderd worden.

Vlaams Belang wil dat op elk moment, binnen de tien minuten een politie-ploeg ter plaatse kan zijn. Er moet dan ook werk gemaakt worden van een inhaaloperatie voor het structurele tekort aan lokale politiemensen.

Vlaams Belang wil dat slachtoffers door de politie of het parket worden geinformeerd over het concrete gevolg dat aan hun aangifte werd gegeven en, in geval van vervolging van de dader, over de uitgesproken sanctie.

Hove is een aanlokkelijke gemeente voor buitenlandse dievenbenden, spijtig genoeg is de kans dat ze opgepakt worden praktisch onbestaande. ANPR heeft zijn effectiviteit in de bestrijding van criminele feiten al ruimschoots bewezen. Wij willen dat Hove ook investeert in een netwerk van zulke camera's.

STREVEN NAAR EEN SOCIAAL HOVE

We mogen ons niet focussen op de zogenaamde gekleurde armoede. Het voorrangsbeleid en de stijgende budgetten lossen niets op, maar zorgen enkel voor een aanzuigeffect. Dat moet stoppen.

Het Vlaams Belang is er geen voorstander van iedereen die een cent te veel verdient uit een sociale woonwijk te zetten. AL zeker niet als deze mensen marktconforme huurprijzen betalen. Het zijn overigens ook deze mensen die sociale huisvesting mee betaalbaar houden en relatief gezien is hun aantal ook niet groot. Het meer verdienen kan trouwens een tijdelijk feit zijn en mensen enkel nog korte huurcontracten geven, zorgt voor een voortdurende onzekerheid. Eigenaar zijn van een andere woning in binnen- of buitenland blijft uiteraard taboe!

STREVEN NAAR EEN PROPER HOVE

- Er zijn enkele gevallen van leegstand en verkrotting in Hove. Deze moeten streng aangepakt en belast worden.
- Er moet streng gecontroleerd worden op het dumpen van persoonlijk afval.

STREVEN NAAR EEN LEERRIJK, ONTSPANNEND EN VOORAL PLEZANT HOVE

- De gemeentelijke bibliotheek kan de inwoners en het bestuur dichter bij elkaar brengen. We zien de onze bibliotheek dan ook eerder evolueren naar een knooppunt van gedrukte en digitale informatie. Als ons gemeentebestuur een actief open beleid voert, kunnen we de bibliotheek promoveren tot de plaats waar de Hovenaars beleidsdocumenten kunnen raadplegen, plannen kunnen inzien, inspraakvergaderingen worden georganiseerd, enz.
- Het nederlands moet de voertaal blijven in onze scholen, milieu en verkeersonderricht moeten opgewaardeerd worden.
- Er moeten meer middelen voor de jeugdwerking worden vrijgemaakt. Deze moeten efficiënt en gericht ingezet worden. Wij ijveren ook voor nieuwe en veilige jeugdlokalen.

STREVEN NAAR EEN SPORTIEF HOVE

- Hove is zeker op de goede weg en heeft veel meer sportclubs en sportinfrastructuur dan de gemiddelde Vlaamse gemeente. Een nauwere amenwerking met de seniorenraad en de jeugdwerking in combinatie met sportbudgetten kan nog een extra stimulans betekenen voor deze doelgroepen.